Konditerinių gaminių užsakymo taisyklės

1. Bendrieji nuostatai

 

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „ievosskanestai.lt“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu-pardavimu susijusius nuostatus.

 

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

 

1.3. Naudotis „ievosskanestai.lt“ paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

1.4. Internetinės parduotuvės „ievosskanestai.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

2. Asmens duomenų saugumo garantija

 

2.1. „Ievosskanestai.lt“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas, ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. „Gerduva.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.

 

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el.paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „ievosskanestai.lt“ el. paštu adresu kepyklele@ievosskanestai.lt išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

 

2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

 

4. Pirkėjo teisės

 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ievosskanestai.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką prekę, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

 

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė buvo parduota netinkamos kokybės ar su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu, ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų.

 

5. Pirkėjo pareigos

 

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

 

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „ievosskanestai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

 

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

 

6.4. „ievosskanestai.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

 

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

 

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 darbo dienas.

 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM. „Ievosskanestai.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams arba Lito (LTL) ir Euro (EUR) santykiui.

 

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į vieną iš „ievosskanestai.lt“ banko sąskaitų.

 

9. Prekių pristatymas

 

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

 

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

9.4. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

 

9.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja pirkimo-pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

 

10. Atsakomybė

 

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 

10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

 

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 

11. Apsikeitimas informacija

 

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

 

12. Baigiamosios nuostatos

 

12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apmokėjimo būdai

1. Bankininkystės sistemomis: swedbank.lt (AB bankas „Swedbank“), Interneto linija (AB bankas „DNB “), seb.lt (AB "SEB" bankas)

 

Kaip apmokėti užsakymą naudojantis elektronine bankininkyste:

 

  1. 1. Užpildykite užsakymą ir užsakymo žingsnyje „Mokėjimo būdas“ pasirinkite savo banką.
  2. 2. Ievosskanestai.lt nukreips Jus į banko puslapį ir perduos elektroninės bankininkystės sistemai duomenis apie sumą, kurią reikia apmokėti.
  3. 3. Elektroninės bankininkystės puslapyje prisijunkite įprastu būdu ir sistema jau bus Jums suformavusi mokėjimą už išsirinktas prekes. Beliks tik patviritinti mokėjimą.
  4. 4. Patvirtinus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs vėl sugrįšite į Ievosskanestai.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio, o grįžtant į internetinę parduotuvę Ievosskanestai.lt neperduodami.

 

2. Banko pavedimu. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, įprastu būdu perveskite pinigus į mūsų sąskaitą. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimo paskirties laukelyje reikia būtinai nurodyti Ievosskanestai.lt užsakymo numerį.

 

Sąskaitos rekvizitai:

 

Gavėjas: UAB „Gerduva“
A/S: LT327300010002529337
Bankas: AB Bankas Swedbank
Įmonės kodas: 163178056
Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti užsakymo numerį
Įmokos kodas: reikia nurodyti užsakymo numerį.

 

Prekių pristatymas

Užsakytą konditerinį gaminį galime pristatyti ir Jūsų nurodytu adresu – dėl galimybės pristatyti gaminį ir apytikslės pristatymo kainos kreipkitės telefonu +370 699 28082 arba el. paštu kepyklele@ievosskanestai.lt. Minimali pristatymo kaina darbo dienomis – 10 €, šeštadieniais ir švenčių dienomis – 13 €.

© UAB „Gerduva“, Vasario 16-osios g. 21A, LT-96124 Gargždai.

Tel.: +370 699 28082, el. paštas: kepyklele@ievosskanestai.lt.

Visos teisės saugomos. Visi tekstai, nuotraukos, reklaminiai skydeliai ir kita gerduva.lt, leifheit.lt bei ievosskanestai.lt tinklalapiuose publikuojama vaizdinė bei garsinė medžiaga yra atitinkamų gamintojų arba UAB „Gerduva“ nuosavybė. Ją kopijuoti, platinti, publikuoti lietuvių ar bet kuria kita kalba leidžiama tik turint raštišką UAB „Gerduva“ sutikimą.

Sprendimas: